PŘIHLÁŠENÍ

Zapoměli jste heslo? NOVÁ REGISTRACE

Vyřízení objednávky

Semafor Je-li zboží skladem, bude Vám odesláno ještě DNES!

BUDE VÁS ZAJÍMAT

ČLÁNKY

NOVINKY

Obchodní podmínky

Prodávající:

G&G AUTOCENTRUM s.r.o.
IČ: 05631548
DIČ: CZ05631548
Sídlo: Buničitá 754/10, Vratimov 739 32
Telefon: 602 768 352
e-mail: prodejna@pneuvratimov.cz
č. účtu: 1301130188/5500


Kupující:
Spotřebitel – zákazník, obchodní vztahy jsou upraveny pro fyzické osoby nepodnikající, zákonem čís. 40/ 1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

Pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné se tyto vztahy řídí zákonem čís. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.1) Vstup do systému a objednávka zboží
Vstup do internetového obchodu prostřednictvím stránek www.pneuvratimov.cz nepožaduje nutnost registrace zákazníka.

Zákazník vyplní a odešle objednávku. Tuto prodávající neprodleně po obdržení potvrdí zákazníkovi e-mailem. Smlouvy jsou po svém uzavření archivovány a současně umožňují reprodukci. Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu s ustanovením zákona čís. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.


2) Platební podmínky
Platby za objednané zboží jsou realizovány:

 • platbou v hotovosti při osobním odběru na pokladně provozovny (je možno platit i platebními kartami)
 • formou dobírky při převzetí zboží doručeného na kontaktní adresu zákazníka
 • fakturou

 

3) Ceny, závaznost, záruka
Ceny uvedené u nabízeného zboží v systému www.pneuvratimov.cz jsou závazné a jsou uvedeny včetně sazby DPH.
Nabídka a cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do doby vystavení nového ceníku.
Kupující tak obdrží zboží vždy za ceny platné v okamžiku objednání.

Zaslaná objednávka je závazná. Objednané zboží zůstává v rezervaci maximálně po dobu 7 dnů.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem, event. dnem uvedeným na záručním listě. Záruční doba stanovená ze zákona ve výši 24 měsíců.
Pro právnické osoby a podnikatele se záruční podmínky řídí Obchodním zákoníkem, a to dle podmínek výrobce.
Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

 

4) Způsob přepravy
Doprava zboží k zákazníkovi je realizovaná společností GLS.

Cena za přepravu kurýrní službou GLS, s.r.o je 70,– Kč za jeden kus (140,- Kč za každé dva kusy) zboží z objednávky (např. při objednávce 4ks pneumatik Vám bude účtováno dopravné 280,– Kč).

Pokud je zvolena služba Kompletace, neplatí se zvlášť za pneu a disk, ale za celý komplet dohromady (např. při kompletaci 4 disků a 4 pneumatik činí dopravné 280,– Kč).

Námi dodávané zboží je vždy pečlivě baleno tak, aby nedocházelo k poškození při přepravě. Balné je ZDARMA.

Je-li součástí objednávky příslušenství (např. bezpečnostní šrouby, pneuměřič atd.), za toto příslušenství se dopravné neúčtuje a to v případě, že jsou součástí objednávky alespoň dvě pneumatiky, lité nebo plechové disky (min. dvě položky s placenou dopravou).

ZDARMA  - při osobním vyzvednutí na adrese :
G&G AUTOCENTRUM s.r.o.
Buničitá 754/10
Vratimov 739 32
Tel/Fax: 596 733 809
Mob: 602 622 955

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.


5) Odstoupení od kupní smlouvy
Dle § 53 odst 7 byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel (spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění.
Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání emailu na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle email se sdělením čísla prodejního dokladu a součastně sdělí číslo bankovního spojení, na které mu následně po vrácení zboží bude vrácena zaplacená částka.
Náklady na vrácení zboží zpět k prodávajícímu nese plně spotřebitel.
Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.


6) Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


7) Obecné podmínky reklamace
Zákazník je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím emailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na provozovně.
Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena nepozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.


8) Zneužití e-shopu www.pneuvratimov.cz
V případě zneužití, nebo podezření ze zneužití informací uvedených v www.pneuvratimov.cz si vyhrazujeme právo zamezit přístup, či učinit jiné kroky, které budou mít za cíl tuto činnost omezit.


9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím následujícího textu.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost G&G AUTOCENTRUM s.r.o., se sídlem Buničitá 754/10, 739 32 Vratimov, identifikační číslo: 05631548 (dále jen „G&G AUTOCENTRUM“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností G&G AUTOCENTRUM.

G&G AUTOCENTRUM zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod
č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

G&G AUTOCENTRUM zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje G&G AUTOCENTRUM shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud
k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společnosti G&G AUTOCENTRUM:

 •          plnění kupní smlouvy a poskytování služeb;
 •          účetní a daňové účely;
 •          vymáhání pohledávek;
 •          splnění právní povinnosti;
 •          přímý marketing (informační a produktové kampaně) G&G AUTOCENTRUM;
 •          vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů společností G&G AUTOCENTRUM:

G&G AUTOCENTRUM zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 •          identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození;
 •         adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa        odběrného    místa, telefon, emailová adresa;
 •          další osobní údaje: údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu.

 

Zdroje osobních údajů:

G&G AUTOCENTRUM získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a G&G AUTOCENTRUM a také významně zefektivní poskytování služeb.

G&G AUTOCENTRUM za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty údajů (především emailová komunikace). Subjekt údajů je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout.

G&G AUTOCENTRUM automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek www.pneuvratimov.cz, a to v průběhu standardních operací serveru G&G AUTOCENTRUM (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle G&G AUTOCENTRUM a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli činnými pro G&G AUTOCENTRUM, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Aktuální seznam Zpracovatelů

G&G AUTOCENTRUM zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností G&G AUTOCENTRUM technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje G&G AUTOCENTRUM i od zpracovatelů osobních údajů.

G&G AUTOCENTRUM informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jiným subjektům G&G AUTOCENTRUM osobní údaje o svých zákaznících nepředává, ledaže se jedná o smluvní dopravce, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení a doručovací adrese) – např. GLS apod.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

G&G AUTOCENTRUM poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že G&G AUTOCENTRUM nebo smluvní zpracovatel společnosti G&G AUTOCENTRUM provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 •          požádat G&G AUTOCENTRUM nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 •          požadovat, aby G&G AUTOCENTRUM nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

G&G AUTOCENTRUM vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nařízení GDPR

G&G AUTOCENTRUM si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:

 •          osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 •          subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 •          správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 •          zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 •          příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 •          zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má G&G AUTOCENTRUM uzavřen smluvní vztah;
 •          zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace

10)Místo zpětného odběru

G&G AUTOCENTRUM s.r.o.
Buničitá 754/10
Vratimov 739 32
Tel/Fax: 596 733 809
Mob: 602 622 955

Od 200ks použitých pneu, zajistíme jejich svoz od zákazníka.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.